تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ 127 كدرشته‌امتحانی از 139 كد رشته امتحانی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تكمیلی‌ (دوره‌های‌كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1391 و هم چنین تاریخ انتشار اطلاعیه این سازمان در مورد پذیرش دانشجو در برخی از كد رشته محلهای جدید و تكمیل ظرفیت
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.
 

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ 127 كدرشته‌امتحانی از 139 كد رشته امتحانی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تكمیلی‌ (دوره‌های‌كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1391 و هم چنین تاریخ انتشار اطلاعیه این سازمان در مورد پذیرش دانشجو در برخی از كد رشته محلهای جدید و تكمیل ظرفیت

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ كلیه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های‌ كارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال‌ 1391 می‌رساند كه‌ آزمون‌ مذكور در 139 كد رشته‌ امتحانی‌ برگزار گردیده،‌ كه‌ نتیجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاكنون به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد.
الف- فهرست‌ اسامی‌ قبول‌ شدگان‌ نهایی‌ 127 كد رشته امتحانی از 139 كد رشته امتحانی در تاریخ 12/6/91 بر روی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.
ب- فهرست اسامی قبول شدگان نهایی 12 كد رشته امتحانی باقیمانده از 139 كد رشته به شرح ذیل اعلام خواهد شد.
- فهرست اسامی قبول شدگان نهایی 12 كد رشته امتحانی شامل كد رشته های امتحانی 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، 1149 (مدیریت امور دفاعی (1) ارتش جمهوری اسلامی ایران )، 1150 (مدیریت امور دفاعی (2) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، 1151( فرماندهی مدیریت انتظامی (3) ، 1153 (مدیریت اطلاعاتی ) ، 1154 (مطالعات دفاعی استراتژیك)، 1155 (اطلاعات استراتژیك)، 1156 (آماد)، 1157 (مدیریت بحران)، 1158 (پدافند غیرعامل)، 1159 (پدافند غیرعامل ـ امنیت ملی) و كد 1160 (علوم اطلاعات و حفاظت اطلاعات) به علت داشتن شرایط خاص و با توجه به اینكه  ثبت نام و برگزاری آزمون برخی از كد رشته های امتحانی مذكور توسط موسسات آموزشی ذیربط با هماهنگی این سازمان انجام شده است، به طریق مقتضی، نتیجه نهایی با هماهنگی ارگانهای مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهدشد.


ج- اطلاعیه پذیرش دانشجو در برخی از كد رشته محلهای جدید و همچنین تكمیل ظرفیت در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1391، در تاریخ 24/7/1391 از طریق نشریه پیك سنجش و سایت اینترنتی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.


د- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با امید به‌ اینكه‌ پذیرفته‌شدگان‌ این‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامی‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدین‌وسیله‌ از كلیه‌ پذیرفته‌ شدگانی‌ كه‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ هریك‌ از 127 كد رشته‌ امتحانی‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ می‌نماید با توجه به ضوابط و شرایط اعلام شده در ذیل به سایت اینترنتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیربط برای ثبت‌نام مراجعه نمایند، لذا پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهها و موسساتی كه در سایت اینترنتی دانشگاههای مذكور برنامه زمانی ثبت نام درج نگردیده باید براساس برنامه زمانی سازمان سنجش منحصراً در یكی از روزهای شنبه 18/6/91 ، یكشنبه 19/6/91 و دوشنبه 20/6/91 برای ثبت نام به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
1ـ در گزینش هر یك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، 20 درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور به این سهمیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، كارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یك از كد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان از اوایل مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.
3- تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال پذیرفته شدگان دوره‌های كارشناسی ارشد در حیطه وظایف این سازمان نمی‌باشد. لذا در این خصوص درخواستهای داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.


ه‍- مدارك‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد و یكبرگ‌ فتوكپی‌ آن‌.
تبصره‌1-پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یاموسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌اخذ كارشناسی‌ (لیسانس‌) با محتوی فرم ذیل این اطلاعیه  را ارائه‌ نمایند.
تبصره‌2-پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ تا تاریخ 31/6/91 فارغ التحصیل می شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت‌نام برای شركت در این آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهای گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاریخ 31/6/90 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره كارشناسی در فرم ذیل درج  و پس از تایید مسوول ذیربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.

دریافت فرم تاییدیه معدل فرمت PDF

2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملی و دو سری‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌،برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.
4 -  مدركی‌ كه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یك‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال 1391 مشخص‌ كند (برای‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ كتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفی‌نامه‌های‌مذكوردرذیل‌لازم‌است‌حداكثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد برای‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ 92-1391 توسط پذیرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی‌ تحویل‌‌ گردد، ‌در غیر این‌ صورت‌ از ثبت‌نام ‌آنان ‌برای ‌نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان‌ «كان‌ لم‌ یكن‌» تلقی‌ می‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگی‌ های‌ انجام‌ شده‌ ، گواهی‌ های‌ مربوط به‌ ردیف 1-6 توسط ارگانهای‌ ذیربط بطور یكجا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالی‌ محل ‌قبولی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفی‌نامه‌رسمی‌ازستادمشترك‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامی‌ ویاوزارت‌ جهادكشاورزی  باامضاء و مهر هریك‌ از روسای‌ ارگانهای‌ مذكور كه‌ در آن‌قید شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌های‌ 4 گانه‌ آن‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وسایرشرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذكور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ می‌باشد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلبانی كه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته‌ شده‌اند، می‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأئیدیه سهمیه ثبت‌نامی نمی‌باشند و ملاك عمل برای ثبت‌نام همان عنوان درج شده در لیست‌های ارسالی به مؤسسات می‌باشد.
7- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ كارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ با توجه‌ به‌مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره كارشناسی مصوب 31/2/1386 وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.
و‍- تذكرات‌ مهم  
1ـ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.
2ـ به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود قبل از مراجعه در تاریخ‌های تعیین شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.
3ـ معدل‌ لیسانس‌ پذیرفته‌ شده‌ باید با معدلی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت نام و یا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، یكسان‌ باشد، بدیهی است از ثبت‌نام آن دسته از داوطلبانی كه دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد.
تبصره‌- پذیرفته‌شدگانی‌ كه‌ تا تاریخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ كل‌ واحدهای‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «0» تا«20» تا تاریخ 31/6/90 توسط موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ فارغ‌التحصیلی‌ در فرم‌ مذكور‌ درج‌ گردد. به عبارت دیگر آندسته از داوطلبانی كه در زمان ثبت نام برای شركت در این آزمون دانشجوی سال آخر بوده اند نیز معدل واحدهای گذارنده خود را  تا تاریخ 31/6/90 برمبنای«0» تا «20 » وتا دو رقم اعشار در فرم مذكوردرج نمایند.
4- توجه : نظر به اینكه در دستورالعمل ثبت نامی ارسالی  به كلیه دانشگاهها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1391 ابلاغ گردیده است تا  از ثبت نام پذیرفته شدگانی كه دارای مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصیلی آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامی از طرف داوطلبان به این سازمان باشد) می‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا ضرورت دارد این دسته از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نموده و مدارك مندرج لازم مندرج در این اطلاعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسی لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گیرد. داوطلبانی كه دارای مغایرت معدل می‌باشند می‌بایست وضعیت نهایی خود را تا پایان مهرماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداری نمایند. درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می‌توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مكاتبه‌ای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
5ـ از پذیرفته‌شدگانی‌كه‌ حداكثر تا تاریخ‌ 31/6/91 فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ یكن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبی‌ حقایق‌ را كتمان‌ نموده‌ و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی‌باشد، قبولی‌ وی‌«كان‌لم‌ یكن‌» تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
7- به دلیل عدم وصول نتایج مصاحبه دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ تهران و همچنین واحد قم و مؤسسه غیرانتفاعی اخلاق و تربیت ـ قم تا زمان اعلام نتایج نهایی، هیچ داوطلبی در این رشته‌ها و موسسات آموزش عالی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد.
زـ موارد اصلاحی درخصوص دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1391

1- محل تحصیل كدرشته محل‌های 13892 (دوره روزانه) و 13898 (دوره شبانه) دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) تهران از رشته امتحانی 1137- مطالعات زنان (كد گرایش 1)، در تهران می‌باشد.

2-  عنوان صحیح دوره تحصیلی كدرشته محل 42321 از كدرشته امتحانی 1301 (مجموعه مهندسی منابع طبیعی ـ مرتع و آبخیزداری) مؤسسه غیرانتفاعی هراز آمل، غیرانتفاعی می‌باشد.
3-  آدرس مؤسسه غیرانتفاعی آبا به شرح ذیل است. استان قزوین، شهرستان آبیك، میدان ولیعصر(عج)، ورودی شهرك قدس. تلفن: 7-2899869 و 2-2899251   دورنگار: 2899250-0282   نشانی اینترنتی:
www.aba-ac.ir
4-  آدرس مؤسسه غیرانتفاعی اشراق به شرح ذیل است. استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، كیلومتر 5 جاده اسفراین ـ اركان، بعد از نمایشگاه بین‌المللی. كدپستی: 55153-94531  تلفن: 7-2285701   دورنگار: 2285709-0584   نشانی اینترنتی:
www.eshragh.ac.ir
5-  با توجه به تأسیس مؤسسه غیرانتفاعی آل طه در تهران و استقلال بخش خواهران از مؤسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین (صدرا)، در كدرشته محل‌های 12539 و 32190، محل تحصیل خواهران در مؤسسه غیرانتفاعی آل طه و محل تحصیل برادران در مؤسسه غیرانتفاعی صدرا خواهد بود.
6-  عنوان صحیح گرایش كدرشته محل‌های 23284 (روزانه) و 23288 (شبانه) دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از كدرشته امتحانی 1214 (زیست شناسی ـ علوم جانوری)، «بافت شناسی آبزیان» می‌باشد.
7-  عنوان صحیح رشته و گرایش كدرشته محل‌های 22296 و 22298 دانشگاه مراغه از كدرشته امتحانی 1206 (مجموعه زیست شناسی)، زیست فناوری (بیوتكنولوژی) گرایش میكروبی (كد گرایش 6) می‌باشد.
8-  شهریه هر واحد دروس نظری در گروه‌های آموزشی علوم پایه و فنی و مهندسی دوره‌های مجازی پردیس شماره 2 زاهدان و پردیس بین‌الملل چابهار دانشگاه سیستان و بلوچستان، 000/800/1 ریال معادل یكصد و هشتاد هزار تومان می‌باشد. 
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org درمیان ‌بگذارند و از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایند.
ح ـ رشته‌ محل‌های حذف شده از دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1391
 

كدرشته محل
كدرشته امتحانی
نام رشته و گرایش تحصیلی
كدگرایش
تحصیلی
دوره تحصیلی
نام دانشگاه
21320
1203
شیمی ـ شیمی فیزیك
1
شبانه
دانشگاه خوارزمی تهران
21437
1203
شیمی ـ شیمی آلی
2
شبانه
دانشگاه خوارزمی تهران
21572
1203
شیمی ـ شیمی معدنی
3
شبانه
دانشگاه خوارزمی تهران
21679
1203
شیمی ـ شیمی تجزیه
4
شبانه
دانشگاه خوارزمی تهران
21884
1204
فیزیك
1
روزانه
دانشگاه خوارزمی تهران
22297
1206
ریززیست فناوری (نانوبیوتكنولوژی)
1
شبانه
دانشگاه اصفهان
23412
1208
ریاضی محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمی تهران
23413
1208
ریاضی محض
1
روزانه
دانشگاه خوارزمی تهران
23416
1208
ریاضی كاربردی
2
روزانه
دانشگاه خوارزمی تهران
23417
1208
ریاضی كاربردی
2
روزانه
دانشگاه خوارزمی تهران
51344
1361
مدیریت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51345
1361
مدیریت پروژه و ساخت
1
روزانه
دانشگاه هنر تهران
51346
1361
مدیریت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران
51347
1361
مدیریت پروژه و ساخت
1
شبانه
دانشگاه هنر تهران

* توضیح: لازم به ذكر است كه كدرشته محل‌‌های اعلام شده در جدول فوق، از ردیف كدرشته محل‌های آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (كارشناسی ارشد) سال 1391 حذف شده است و پذیرش دانشجو در این كدرشته محل‌ها انجام نشده است.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:48 ق.ظ
erectile herbal supplements http://viagralim.us erectile herbal supplements !
It's perfect time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy. I have read this submit and if I may I want to counsel you some interesting issues or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to learn even more things approximately it!
شنبه 10 تیر 1396 02:17 ق.ظ
Someone necessarily assist to make significantly articles I might state.
This is the first time I frequented your website page and thus far?
I amazed with the research you made to make this particular submit amazing.
Wonderful process!
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 05:00 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this
fantastic blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!
یکشنبه 19 شهریور 1391 10:53 ق.ظ
سلام دوست عزیزم.
وبلاگ شما را مطالعه کردم.
از اینکه با شما آشنا شدم خوشحالم.
از شما دعوت می کنم که از وب سایت ما بازدید کنید.
اگر مطالب براتون جالب بود، لطفاً لینک وب سایت ما را در قسمت پیوند های وبلاگتان قرار دهید.
متشکرم.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :