تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره فهرست اسامی پذیرفتگان نهایی رشته های متمركز و ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌رشته‌های شرایط خاص و نیمه متمركز آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 13
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.

سازمان سنجش آموزش كشور از كلیه پذیرفتگانی كه اسامی آنان در سایت این سازمان (به نشانی www.sanjesh.org ) اعلام گردیده، دعوت می‌نماید كه براساس تاریخهای مندرج در جدول بند «الف»  با همراه داشتن مدارك مندرج در بند« ج» این اطلاعیه برای ثبت‌نام به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیریط مراجعه نمایند. قابل ذكراست كه ثبت‌نام از پذیرفتگان رشته‌‌های مختلف تحصیلی در برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس اعلام موسسات مذكور به شرح بند « ب» ذیل می‌باشد كه ضرورت دارد پذیرفتگان رشته‌های مختلف تحصیلی مؤسسات مندرج در بند«ب» براساس برنامه زمانی مندرج در این بند برای ثبت‌نام اقدام نمایند.


الف - جدول برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان برای آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی كه در سایت اینترنتی خود  برنامه زمانی اعلام ننموده اند براساس حرف اول نام خانوادگی 

 

روز و تاریخ ثبت نام
ترتیب حرف اول نام خانوادگی
سه شنبه مورخ 11/7/1391
الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ
چهارشنبه مورخ 12/7/1391
ر - ز- ژ - س -  ش - ص- ض - ط – ظ- ع - غ
پنجشنبه مورخ 13/7/1391
ف - ق - ك  - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

 

ب- برنامه زمانی ثبت‌نام در برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
1- دانشگاه تبریز: پذیرفتگان برای اطلاع از تاریخ ثبت‌نام به سایت دانشگاه به نشانی www.tabrizu.ac.ir مراجعه نمایند.
2- دانشگاه علوم پزشكی بابل: ثبت‌نام از پذیرفتگان از طریق سایت دانشگاه به نشانی www.mubabol.ac.ir  خواهد بود.
3- دانشگاه فنی و حرفه‌ای:
1- 3- دانشكده فنی و حرفه‌ای دختران تهران(دكتر شریعتی): كلیه پذیرفتگان قبل از مراجعه برای ثبت‌نام در روزهای مشخص شده در زیر، لازم است به منظور اطلاع از مدارك ثبت‌نامی و جزئیات مربوط، به پایگاه (سایت) اینترنتی دانشكده  به نشانی WWW.SHARIATY.AC.IR  مراجعه نمایند.
الف- كلیه پذیرفتگان با حرف اول نام خانوادگی" الف"  تا  "س"  روز سه‌شنبه 11/7/1391
ب- كلیه پذیرفتگان با حرف اول نام خانوادگی "ش"  تا  "ی"  روز چهار‌شنبه 12/7/1391
2- 3- سایر دانشكده‌ها و آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای: كلیه پذیرفتگان قبل از مراجعه برای ثبت‌نام، لازم است به منظور اطلاع از جزئیات مربوط، به پایگاه اینترنتی مراكز ذیربط (دانشكده یا آموزشكده محل قبولی) مراجعه نمایند.
الف- كلیه پذیرفتگان با حرف اول نام خانوادگی" الف"  تا  "س"  روز چهار‌شنبه 12/7/1391
ب- كلیه پذیرفتگان با حرف اول نام خانوادگی "ش"  تا  "ی"  روز پنج‌شنبه 13/7/1391
4-  موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی گیل –رستم آباد رودبار
زمان ثبت‌نام در یكی روزهای چهارشنبه 12/7/91 لغایت پنج شنبه 13/7/91 می باشد.
ج- مدارك‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ شناسنامه‌ و یكبرگ‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌ .
2- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری.
3- مدركی‌ كه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنها را با توجه‌ به‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ مندرج در قسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنمای شركت در آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌ كند. (برای‌ برادران‌)
4- حكم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ كتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ كارمندان‌ دولت.
5-اصل‌ مدرك‌كاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) و یا گواهی‌ مورد تأیید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ وفناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی مبنی‌ براینكه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ كاردانی‌ را تا 31/6/1391 به‌ پایان‌ رسانیده‌ و یا تا تاریخ30/11/1391 به‌ پایان خواهد‌ رسانید.
تبصره1- پذیرفتگان‌ هریك‌ از كدرشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ باید فارغ‌التحصیل سنوات قبل باشند و یا حداكثر تا 31/6/1391 فارغ‌التحصیل‌ شوند.
تبصره2- برای‌ آن‌دسته‌ از پذیرفتگانی‌ كه‌ ارائه‌ اصل مدرك‌ كاردانی مندرج‌ در بند 5 فوق‌ امكان‌پذیر نباشد، لازم است اصل گواهی تایید شده ‌توسط ‌دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك كاردانی كه در آن قید شده باشد «اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ویا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد». در صورتی كه فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغ‌التحصیل نشده باشد، قبولی وی «كان لم یكن» تلقی خواهد شد.
6 - اصل‌ حكم‌ استخدام‌ مشمول‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و یك‌ نسخه‌ فتوكپی‌ آن‌ برای‌ كارمندان‌ رسمی‌ و یا پیمانی‌ شاغل ‌در وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای‌ دولتی‌ پذیرفته شده در رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌ كه‌ از امتیازات مربوط ‌به ‌‌سهمیه‌‌ كارمندی ‌‌استفاده‌‌ ‌‌نموده‌اند.
7- ارائه‌ گواهی‌ پایان‌ خدمت‌ لایحه‌ طرح‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ برحسب‌ مورد حداكثر تا 31/6/1391 و یا30/11/1391 و یا گواهی‌ معافیت‌ از خدمت‌ لایحه‌ طرح‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ برای‌ هریك‌ از پذیرفتگان ‌رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ و نیمسال‌ دوم‌. بدیهی‌ است‌ این‌ دسته‌ از پذیرفتگان‌ نیازی‌ به‌ ارائه ‌مدرك‌ مندرج‌ در بند 5 فوق‌ را ندارند. (مختص پذیرفتگان گروه آموزشی پزشكی)
تبصره1‌- براساس‌ تصمیم‌ متخذه‌ درجلسه‌ مورخ‌20/2/1376 شورای‌ معاونین‌ وزارت‌ بهداشت، درمان ‌و آموزش‌ پزشكی‌ از سال‌ 1377 به‌ بعد ثبت‌نام‌ و شركت‌ كلیه‌ كاردانهای‌ گروه‌ پزشكی‌ در آزمون‌ كاردانی‌ به‌كارشناسی‌ ناپیوسته‌ بدون‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ نیروی‌ انسانی‌ بلامانع‌ می‌باشد. مشروط بر اینكه‌ مقطع ‌كارشناسی‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پیراپزشكان‌ باشد در غیر اینصورت‌ ملزم‌ به ‌انجام‌ خدمات‌ قانونی‌ قبل‌ از شركت‌ در آزمون‌ خواهند بود.
تبصره2‌- فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ گروه‌ آموزشی‌ پزشكی‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ طرح‌ نیروی‌ انسانی‌ می‌باشند و تاریخ‌ پایان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1391 و یا 30/11/1391 می‌باشد در صورت ‌قبولی‌ در هر یك‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ نیمسال‌ اول‌ و دوم‌ (پذیرش‌ برای‌ نیمسال‌ اول و پذیرش‌ برای‌ نیمسال‌ دوم ‌سال‌ تحصیلی‌ 92-1391) دوره‌ شبانه‌ و با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمی‌ از بالاترین‌ مقام‌ مسئول‌ محل‌ خدمت‌ مبنی ‌بر عدم‌ همزمانی‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصیل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان‌، نیازی‌ به‌ ترخیص‌ از خدمت‌ طرح ‌ندارند و می‌توانند همزمان‌ با تحصیل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لایحه‌ نیروی‌ انسانی‌ نیز بپردازند.
8- ارائه مدرك و یا گواهی لازم مبنی بر سابقه اقامت در استان ذیربط برای پذیرفتگان رشته‌های تحصیلی دوره های نوبت دوم (شبانه) ‌كه ‌از ‌امتیازات بومی ‌استفاده نموده‌اند.
9 –توضیحات سهمیه های نهادی
- معرفی نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره كل امور اداری وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هریك از روسای ارگانهای مذكور.
مهم: هریك ازمعرفی‌ نامه‌های فوق الذكر لازم است‌حداكثرتاقبل ازانتخاب واحدبرای نیمسال‌دوم‌‌سال تحصیلی92-1391 توسط پذیرفته‌شدگان ویا از طریق ارگان ذیربط ‌به ‌موسسه‌آموزش عالی تحویل ویا ارسال‌گردد،درغیراینصورت برای نیمسال‌دوم سال‌تحصیلی‌جاری،ازثبت‌نام‌ پذیرفته شده  ممانعت بعمل‌ می‌آید، لذا لازم است پذیرفته شدگان ذینفع در این خصوص پیگیری لازم را از موسسه آموزش عالی  وارگان ذیربط داشته باشند.
توضیح بسیار مهم :
با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیادجانبازان انقلاب اسلامی و ستادرسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع می‌رساند داوطلبانی ‌كه‌ با هر یك از سهمیه‌های جانبازی 25% به بالا، آزادگان عزیز، فرزندان و همسران آزادگان عزیز، فرزندان و همسران شهدای عزیز و فرزندان و همسران جانبازان عزیز 50% به بالا پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدركی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی باشند و ملاك‌ عمل‌ برای ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوی سازمان سنجش می باشد .
توجه : ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای ازسوی‌ ‌بنیادشهید و امور ایثارگران ‌موردتایید قرار نگیرد ‌مراتب‌ ازسوی‌ ‌ سازمان سنجش  ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری برای جلوگیری و ممانعت از تحصیل آنان به اطلاع دانشگاه ذیربط خواهد رسید.
د- معرفی‌ شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی شرایط خاص:
   آن ‌دسته از داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت هر یك از كدرشته محل‌های تحصیلی دارای شرایط خاص موسسات زیر قرارگرفته است، لازم است براساس برنامه زمانی مربوط و همراه داشتن مدارك مورد نیاز به  نشانی‌های  مورد نظر برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه نمایند.
1- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره :
الف- مدارك لازم : اصل و كپی شناسنامه و كارت ملی.
ب- زمان مراجعه برای مصاحبه :
 

تاریخ مراجعه
روز
ساعت مراجعه
جنسیت
رشته
16/7/1391
یكشنبه
8 تا 15
خواهران
معماری – امور فرهنگی
17/7/1391
دو شنبه
8 تا 15
برادران
معماری – امور فرهنگی

ج- مكان مصاحبه : تهران – خیابان آزادی – بین خوش و آذربایجان – نبش كوچه كامیاران – پلاك 398- نگارخانه مراجعه نمایند.
2- آموزشكده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح :
الف- مدارك لازم : اصل شناسنامه و یك سری تصویر از كلیه صفحات آن، سه قطعه عكس 4×3 ، اصل و تصویر كارت ملی و مدرك مقطع كاردانی.
ب- زمان و مكان مصاحبه : زمان مصاحبه خواهران روز سه‌شنبه 11/7/1391 و برادران روز چهار‌شنبه 12/7/1391 از ساعت 8:00 صبح تا پایان وقت اداری می‌باشدكه لازم است به نشانی : تهران – بلوار كشاورز- بین بیمارستانهای ساسان و پارس – كوچه شهید شوریده- پلاك 7  مراجعه نمایند.
3- دانشگاه هنراسلامی تبریز:
الف- مدارك لازم: 1- اصل شناسنامه و كارت ملی 2- مدرك تحصیلی.
ب- زمان مراجعه برای مصاحبه : سه‌شنبه 11/7/1391  از ساعت 9:00 تا 16:00.
ج- مكان مصاحبه : استان آذربایجان شرقی- هریس- میدان مردانی‌آذر – بالاتر از CNG – دانشكده فرش هریس
اطلاعات بیشتر در سایت : www.tabrizu.ac.ir


هـ - معرفی‌ شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمركز :
1- مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور: آن دسته از داوطلبانی كه اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمه متمركز مراقبت پرواز (كد 2297) مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور اعلام گردیده‌است، لازم است با توجه به برنامه زمانی زیر و مدارك لازم برای انجام مراحل مختلف مصاحبه به نشانی تهران، میدان آزادی، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، بلوار معراج، مركز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی كشور مراجعه نمایند.
الف- زمان مراجعه: 

روز
تاریخ
ساعت
ترتیب مراجعه
شنبه
6/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «الف» تا «خ»
یكشنبه
7/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «د» تا «ف»
دوشنبه
8/8/1391
ساعت 12:00- 8:00
حرف اول نام خانوادگی «ق» تا «ی»

ب- مدارك لازم جهت انجام مصاحبه: 1- اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات،  2- دو قطعه عكس 4×3  پشت‌نویسی شده، 3- اصل و كپی كارت ملی، 4- ارائه نامه رسمی مبنی بر موافقت اداره كل امور كاركنان محل خدمت مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل در مقطع قبولی جدید، 5- آخرین حكم كارگزینی اداره مربوط و رونوشت آن و 6- ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل مقطع كاردانی
2- سایر معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه‌متمركز:
آن‌‌دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ فهرست‌ اسامی‌ آنان‌ جزو معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته تحصیلی نیمه متمركز كارشناسی ناپیوسته علوم انتظامی (كد 3658 ) دانشگاه علوم پایه انتظامی، رشته امتحانی نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی‌ و علوم‌ورزشی (كد 512 )، رشته امتحانی نیمه‌متمركز  موسیقی (كد 604) و  رشته امتحانی  نیمه متمركز  هنرهای تجسمی (كد 605) در سایت سازمان اعلام شده است، لازم است برای اطلاع از زمان و مكان برگزاری مصاحبه، آزمون علمی و یا عملی به اطلاعیه این سازمان كه در سایت اینترنتی به نشانی www.sanjesh.org  و نشریه‌ پیك سنجش روزهای دوشنبه 3/8/1391 و یا 10/8/1391 درج خواهد شد، مراجعه نمایند.
ضمناً لازم است به اطلاع برساند كه فهرست اسامی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته امتحانی فوریتهای پزشكی (كد 114) در تاریخ 16/7/91 از طریق سایت این سازمان منتشر خواهد شد.
و- تذكرات‌ مهم:
1- پذیرفتگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ روزانه‌ این آزمون‌ خواه‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ ذیربط ثبت‌ نام ‌نمایند یا ننمایند، حتی‌ با دادن‌ انصراف‌ قطعی‌ از تحصیل‌ مجاز به‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ كاردانی‌ به‌ كارشناسی‌ناپیوسته‌ سال 1392 نمی‌باشند.
2- پذیرفتگان‌ دوره‌های‌ روزانه‌ و نوبت دوم (شبانه‌) هریك‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ ذیربط كه‌ اسامی‌ آنان‌ در سایت این‌ سازمان ‌منتشر گردیده‌، در صورتی‌ كه‌ در ردیف‌ پذیرفتگان‌ نهایی‌ آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391(كه نتایج نهائی پذیرفتگان در دهه سوم شهریورماه از طریق سایت این سازمان اعلام گردید.) نیز بوده باشند، می‌توانند از دو رشته‌ قبولی‌ اعلام‌ شده‌ یكی‌ را به‌ دلخواه‌ انتخاب‌ و براساس‌ ضوابط مربوط در آن‌ رشته‌ ثبت‌‌نام‌ نموده و به ‌تحصیل‌ ادامه دهند. بدیهی‌ است‌ در این‌ صورت‌ قبولی‌ آنان‌ در رشته‌ دیگر «كان‌ لم‌ یكن‌« تلقی‌ خواهد شد.
3- كلیه‌ پذیرفتگان‌ ملزم‌ می‌باشند در تاریخهای ‌تعیین ‌شده ‌برای ثبت‌نام ‌به‌ موسسه آموزش‌ عالی‌ ذیربط مراجعه ‌نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم ‌ثبت‌نام ‌در تاریخهای ‌مقرر به ‌‌منزله ‌انصراف‌ از رشته ‌مربوط تلقی‌گردیده‌ و قبولی‌ آنان ‌»كان‌لم‌یكن» تلقی‌ می‌گردد.
4-داوطلبانی كه اسامی آنها همزمان به عنوان پذیرفته نهایی در دو كدرشته محل (یكی كدرشته محل‌های مربوط به دانشگاها و موسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ویا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا دانشگاه فرهنگیان و یكی كدرشته‌محلهای وابسته به واحدها یا مراكز دانشگاه آزاد اسلامی) اعلام شده باشد، منحصراً می‌بایست در یكی از آنها ثبت‌نام نمایند در غیراینصورت به عنوان متخلف شناخته شده و طبق ضوابط با این دسته از داوطلبان رفتار خواهد شد.


ز- نشانی و یا شماره تلفن جدید برخی از موسسات غیرانتفاعی و اصلاحات لازم :

1- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی انرژی - ساوه :
www.energy.ac.ir     تلفن : 5-2228093-0255
2- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایران زمین- اصفهان:
الف- دانشجویان ممتاز رتبه‌های اول تا سوم این موسسه در هر یك از ورودی‌ها و رشته‌ها با داشتن معدل 17 و بالاتر به ترتیب از تخفیف شهریه ثابت به میزان 30 ، 20 و 10 درصد برخوردار خواهند بود. ب- دانشجویان شهرستانی می‌توانند از خوابگاههای خودگردان رسمی نزدیك موسسه استفاده نمایند. نشانی: اصفهان- خانه اصفهان، خیابان رزمندگان، بین چهار راه رزمندگان و میدان ماه فرخی، نبش بنفشه جنوبی  تلفن: 4210372-0311  نمابر: 4210379  نشانی اینترنتی : www.chehelsotoon.ac.ir
3- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه طبرسی- قائم‌شهر:
نشانی: مازندران- قائم‌شهر، كیلومتر 2 جاده بابل ، جنب فرماندهی نیروی انتظامی  تلفن: 2294538-0123  تلفاكس: 2292563   نشانی اینترنتی: www.rayan-edu.ir   پست الكترونیكی: info@rayan-edu.ir
4- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هرمزان- بیرجند:
نشانی: خراسان جنوبی- بیرجند، خیابان توحید 16 ، پلاك 24    تلفن: 4425151-0561   تلفاكس: 4425252 .


5- با توجه به اعلام معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان رشته «كارشناسی ناپیوسته تعمیر و نگهداری هواپیما» به «مهندسی تكنولوژی تعمیر و نگهداری هواپیما» تغییر یافت. 
6- برای اطلاع داوطلبان از نتیجه آزمون و همچنین كدرشته‌ محلهای انتخابی كارنامه داوطلبان در تاریخ 20/7/91 از طریق سایت سازمان قابل دسترسی می‌باشد.


7- باتوجه به كنترلهای متعدد و بررسی هایی كه به صور مختلف به عمل آمده ، از صحت كد رشته محل قبولی اعلام شده  پذیرفته شدگان، اطمینان حاصل شده است، علیهذا داوطلبان پس از دریافت كارنامه از طریق سایت درصورتی كه درباره كد رشته های انتخابی و سایر مندرجات كارنامه سوالی داشته باشند، می توانند حداكثر تا 30/8/91 منحصراُ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان در رابطه باكدرشته های انتخابی و مندرجات كارنامه نهایی اقدام نمایند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكیداُ خودداری نمایند. بدیهی است به كلیه مكاتبات اینترنتی  و یا مكاتباتی كه از طریق دیگری بعد از تاریخ 30/8/91در این باره صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org درمیان‌ بگذارند و از مراجعه حضوری خودداری فرمایند.
 

نوع مطلب :
برچسب ها : پذیرفتگان نهایی رشته های متمركز و ‌معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت ‌رشته‌های شرایط خاص و نیمه متمركز آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 13،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 تیر 1396 08:35 ق.ظ
Hey there, You've done an incredible job. I'll definitely
digg it and in my view suggest to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 03:44 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd love to find out
some additional information.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 05:06 ق.ظ
Ahaa, its nice conversation regarding this post
at this place at this web site, I have read all that,
so now me also commenting at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :