تبلیغات
کافی نت البرز - اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ و فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمركز آزمون ‌ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ ‌ نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )‌ سال‌ 1391
 
کافی نت البرز
ابلیس مى‌‏خواهد شما را به بخل ورزیدن بكشاند. پس [مراقب باشید] در دام بخل او نیفتید.

باحمد و سپاس‌ به‌ درگاه‌ خداوند متعال‌ و با آرزوی موفقیت برای خواهران‌ و برادران‌ عزیزی‌ كه‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391 پذیرفته‌ شده‌اند، بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی متمركز و معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمركز تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و هنر‌های تجسمی (نقاشی) و گرافیك را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد.

الف‌ - پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ متمرکز :
1-   كلیه‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ متمركز ضرورت دارد  با رعایت‌ موارد ذیل‌ منحصراً در یكی از روزهای یكشنبه مورخ 9/7/91 (الف تا ز)، دوشنبه مورخ 10/7/91 (س تا ق) و سه‌شنبه مورخ 11/7/91 (ك تا ی) با در دست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ج» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ ثبت‌‌نام‌ به‌ محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ نمایند. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
تبصره: پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشكده تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای دختران تهران (دكتر شریعتی) می‌بایست براساس حرف اول نام‌ خانوادگی منحصراً در یكی از روزهای یكشنبه مورخ 9/7/91 (الف تا س) و دوشنبه مورخ 10/7/91 (ش تا ی) با دردست ‌‌داشتن ‌‌مدارك‌‌ لازم‌، برای‌ ثبت‌ نام‌ مراجعه‌ نمایند.
2-    پذیرفته‌ شدگان‌ هریك‌ از كد رشته‌ محلهای‌ اعلام‌ شده‌ ضرورت‌ دارد با توجه‌ به‌ نشانی و آدرس مؤسسات مندرج در صفحات‌ 52 تا 61 دفترچه‌راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391، نسبت‌ به‌ شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ اقدام ‌و در یكی از روزهای فوق الذكر با دردست داشتن مدارك لازم برای ثبت نام به مؤسسه ذیربط خود مراجعه نمایند.
3-   دانش‌آموزانی‌ كه‌ در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی كه ظرفیت آن برای نیمسال اول می‌باشد قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به‌ثبت‌نام‌ درمؤسسه محل قبولی خود خواهند بود كه‌ كلیه واحد‌های درسی‌ دوره ‌سه‌ ساله‌ ، كارورزی و كارآموزی خود را در رشته‌ مربوط حداكثر تا پایان شهریورماه‌ 1391 با موفقیت‌ طی‌ كرده‌ باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) باشند.
تبصره: در صورتی که کد رشته قبولی آنها درهر دو نیمسال (اول – دوم) ویا فقط در نیمسال دوم پذیرش داشته باشد و تا پایان دی ماه سال 1391 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر بشوند، اجازه ثبت نام در نیمسال دوم را خواهند یافت و در غیر اینصورت قبولی آنان ملغی می‌باشد.
تذكر مهم: چنانچه پذیرفته‌شده‌ای بدون اخذ مدرك دیپلم تا تاریخ مقرر براساس توضیحات فوق در موسسه محل قبولی ثبت‌نام و مشغول به تحصبل گردد، تبعات ناشی از آن مستقیماً به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
 
اصلاحات دفترچهراهنمای آزمون:
1-   بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری میزان شهریه  ثابت و متغیر برای  دانشجویان ورودی سال تحصیلی 92-91  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به شرح ذیل اصلاح گردید.
 
جدول شهریه ثابت و متغیر دوره نوبت دوم (شبانه) آموزشكده‌های فنی و حرفه‌ای برای پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی 92-1391
شهریه ثابت
برای هر نیمسال
تحصیلی
شهریه متغیر دروس
عمومی
پایه نظری
اصلی و تخصصی (نظری)
عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی عملی
با ساعات اجرای معین در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشی (هرواحد)
كارآموزی یا كارورزی
پایان‌نامه
یا پروژه
2 ساعت
3 ساعت
4 ساعت
632/500
63/250
103/500
126/500
189/750
241/500
287/500
201/250
402/500
 
جدول شهریت ثابت هر نیمسال تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی برای سال تحصیلی 92-1391
مقطع تحصیلی
گروه آموزشی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی مهندسی
كشاورزی و منابع طبیعی
هنر
كاردانی
1/328/250
1/391/500
1/771/000
1/518/000
1/707/750
 
 
جدول شهریه متغیر هر واحد درسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی برای پذیرفته‌شدگان سال تحصیلی 92-1391
رشته‌ها
نوع درس
عمومی
پایه نظری
اصلی و تخصصی (نظری)
نظری ـ عملی
عملی، آزمایشگاهی و كارگاهی عملی
با ساعات اجرای معین در هفته
در صورت وجود در برنامه آموزشی (هرواحد)
2 ساعت
3 ساعت
كارورزی
پروژه
فنی مهندسی و هنر
88/550
123/050
158/700
178/250
253/000
278/300
266/800
316/250
سایر رشته‌ها
140/300
 
ج - مدارك‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان
1-   اصل‌‌مدرك ‌‌دیپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جدید یا گواهی‌ ‌موقت‌ ‌پایان ‌‌تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جدید دریكی‌ از شاخه‌های‌ كاردانش‌ یافنی‌ و حرفه‌ای ‌صادره‌ از محل‌تحصیل‌ مبنی‌ برگذراندن كلیه واحدهای درسی‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزی و كارآموزی حداكثر تاپایان‌ شهریورماه‌ 1391.
2-     اصل‌ مدرك‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ نظام‌ قدیم‌ ( هنرستان‌ ) مبنی‌ بر گذراندن‌ كلیه‌ دروس‌چهارساله.
3-     اصل‌ شناسنامه‌ و دوبرگ‌ فتوكپی‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن.‌
4-     6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ درسال‌جاری.
5-     فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم به موسسه محل قبولی.
6-   داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركی‌ راكه‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند 3-2 مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی) سال‌ 1391مشخص‌ كند، ارائه‌ نمایند.
7-     كسانی كه با سهمیه ایثارگران در آزمون پذیرفته‌شده‌اند باید برابر ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه‌های مذكور به شرح ذیل اقدام نمایند.
   معرفی‌نامه رسمی از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سازمان بسیج مستضعفین) و یا اداره كل امور اداری وزارت جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هر یك از روسای ارگانهای مذكور كه در آن قید شده باشد( كه تا قبل از ترم دوم ازطریق ارگانهای ذیربط به مؤسسات ذیربط ارسال خواهد شد)، داوطلب باتوجه به ماده 1 و تبصره‌های چهارگانه آن در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آیین‌نامه مذكور، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می‌باشد.
 
توضیح بسیار مهم :
داوطلبانیكه با استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران پذیرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم و یا مدركی در رابطه با‌تایید سهمیه‌ثبت‌نامی‌خویش‌نمی‌باشند و ملاك عمل‌برای ثبت‌نام از آنان همان عنوان درج‌شده در لیستهای ارسالی ازسوی این‌سازمان می‌باشد.
 
د - معرفی‌شدگان  چند برابر  ظرفیت ‌ رشته‌‌های  نیمه‌متمركز  تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی،  هنرهای تجسمی (نقاشی)  و  گرافیك
1-   آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ به جای كد رشته قبولی آنان كد 9999 درج گردیده جزو معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌‌‌های تربیت‌بدنی‌ و علوم‌ورزشی، هنرهای تجسمی (نقاشی) و گرافیكهستند كه لازم است برای اطلاع از زمان و مكان برگزاری آزمون علمی و یا عملی هر یك از رشته‌های نیمه‌متمركز مذكور به اطلاعیه‌های این سازمان در سایت اینترنتی سازمان و نشریه‌های پیك سنجش در روزهای دوشنبه مورخ 3/8/91 و 10/8/91 مراجعه نمایند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها : اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ و فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمركز آزمون ‌ورودی‌ دوره‌های‌ كاردانی‌ ‌ نظام‌ جدید (دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی )‌ سال‌ 1391،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 شهریور 1396 02:34 ق.ظ
I always used to read paragraph in news papers but
now as I am a user of web therefore from now I am using net for posts,
thanks to web.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


 
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : عباس خیاطی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :